images

Hylinge Säteri

Hylinge är en representativ och närmast oförändrad herrgårdsanläggning från sent 1700-tal.

Huvudbyggnaden och de fyra flygelbyggnaderna är på tidstypiskt sätt grupperade i U-form kring en öppen gårdsplan. Den ursprungliga planlösningen och den äldre fasta inredningen i huvudbyggnaden finns bevarade. Till herrgården hör en trädgårdsanläggning som i stort ännu uppvisar 1700-talets utseende.

Källa: Länstyrelsen i Östergötlands Län

Hylinge blev säteri vid 1600-talets mitt. Den nuvarande, stramt nyklassicistiska huvudbyggnaden av sten stod färdig 1788 och är troligen ritad av Olof Tempelman; byggmästare var dock länsbyggmästaren i Nyköping Anders Sundström d.ä., vilken sannolikt ritat flyglarna.

Huvudbyggnaden har två hela våningar med låg vind samt souterrängvåning mot trädgården. Taket är plåttäckt. Huvudvåningens fönster mot gården har omfattningar med konsolburna gavelkrön.

Av de båda flygelparen är det inre av tegel i en våning och har plåttak med valmade gavelspetsar. De yttre, närmast kvadratiska flyglarna är uppförda av reveterat timmer i två våningar och har plåtklädda pyramidtak. Den norra flygeln står möjligen på grunden till 1600-talets huvudbyggnad. I byggnadsminnet ingår vidare den s.k. trädgårdsvillan, byggd av reveterat timmer i en våning samt med tegeltak. Samtliga byggnader är putsade och avfärgade i gult och vitt.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

Hylinge ligger nära stora landsvägen mellan Söderköping och Linköping, i Västra Husby församling. Det är känt sedan 1300-talet. En tid under 1500-talet löd det under Askaby kloster. Under 1600-talet ägdes Hylinge av släkten Gyldenclou och under 1700-talet av Burensköld och Schwerin. År 1779 tillträdde Fredrik Georg Strömfelt och hans hustru Anna Magdalena Wachtmeister varefter gården varit i släktens ägo. Under senare delen av 1900-talet ägdes och brukades Hylinge av Carl Haraldsson Strömfelt.

Under Fredrik Georg Strömfelts ägande fullbordades antagligen år 1788 huvudbyggnaden efter ritningar troligen av Olof Tempelman ev i samarbete med Erik Palmstedt. Byggmästare var Anders Sundström från Nyköping. Stenhuset från 1600-talets mitt finns kvar som en flygel till nuvarande slottet.

Källa: Slott och Herresäten, Söderköpings kommun

Hylinge Säteri ur Svenska Gods och Gårdar 1939
Hylinge Säteri Källa: Riksantikvarie ämbetet